Tel: 040 425 150 | 070 481 394

Kupi zdaj, plačaj kasneje

14 dnevno vračilo denarja

SheuBRAND d.o.o., Gozdna pot 1d, 1370 Logatec

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja podjetja SheuBrand d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

1.PONUDBA PODJETJA SHEUBRAND D.O.O.

Podjetje izvaja brezplačne prezentacije sistema za pripravo čiste in zdrave pitne vode COWAY CHP 250 in FERRY P-08L pri kupcih. Prezentacije se opravljajo z namenom predstavite in trženja (prodaje) sistema za pripravo čiste in zdrave pitne vode COWAY. Prezentacija je brezplačna in ni pogojena z morebitnim nakupom sistema za pripravo čiste in zdrave pitne vode COWAY. Prezentacija se opravi v delovnih ali bivalnih prostorih stranke, zastopnik podjetja pa stranki predstavi in prikaže pravilen način uporabe sistema za pripravo čiste in zdrave pitne vode COWAY.

2.PRODAJNA POGODBA

Prodajna pogodba je sklenjena z dogovorom o njenih bistvenih sestavinah, med katere spadajo zlasti predmet prodaje, cena in način plačila kupnine. Stranka pred nakupom izdelkov prejme prodajno pogodbo, na kateri so navedeni kupljeni izdelki, njihova cena in način plačila kupnine. Vse cene so izražene v evrih (EUR) in že vsebujejo DDV. Lastninska pravica na predmetu pogodbe preide na kupca s podpisom te pogodbe in prejetjem predmeta pogodbe ter z dnem potrditve financiranja s strani banke, če se je kupec odločil za tak način plačila.

3.PREDMET POGODBE IN ODSTOP

Prodajalec se zavezuje, da bo sistem za pripravo čiste in zdrave pitne vode COWAY CHP 250 ali FERRY P-08L, ki je predmet te pogodbe v skladu z veljavnimi predpisi ter normativi, opremljen s predpisanimi listinami, tehničnimi navodili za uporabo in garancijskim listom z 1 (ena) letno garancijsko dobo. Prodajalec se zavezuje, da je predmet te pogodbe pakiran na ustrezen način. Prodajalec nadalje navaja, da se uporabljajo  za sistem za pripravo čiste in zdrave pitne vode COWAY mednarodni standardi, ki niso v nasprotju z veljavnimi predpisi v RS. Kupec lahko od nakupa odstopi pod pogoji določenimi v 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer lahko v štirinajstih dneh podjetju sporoči da odstopa od pogodbe ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Ta rok začne teči od dneva, ko je kupec prejel blago. Edini strošek ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je neposreden strošek vračila blaga. Kupec mora prejeto blago vrniti ali izročiti podjetju ali osebo, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga nemudoma oz. najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od prodajne pogodbe. Vračilo se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. V primeru odstopa od pogodbe mora podjetje kupcu vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj ko je mogoče, najkasneje pa v štirinajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika od odstopa od pogodbe je dostopen na spletni strani www.zdravavoda.si.

4.ZAGOTAVLJANJE SERVISNIH STORITEV

Prodajalec zagotavlja servis in oskrbovanje z nadomestnimi deli, nadomestnimi filtri, brez katerih sistem za pripravo čiste in zdrave pitne vode COWAY ni mogoče uporabljati v skladu z njegovim namenom, pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja. Prodajalec se zavezuje kupcu pri prevzemu sistema za pripravo čiste in zdrave pitne vode COWAY nuditi prikaz (prezentacijo) upravljanja z njim.

5.FINANCIRANJE PREKO BANKE

V primeru izbire plačila »financiranje plačila preko banke« je pogodba sklenjena pod odložnim pogojem, da banka tako financiranje odobri. V primeru, če banka financiranje zavrne, se sklenjena pogodba šteje za predpogodbo k sklenitvi glavne pogodbe, pri čemer se cena predmeta iz te pogodbe šteje za znesek kupnine glavne pogodbe. V primeru vračila plačil zaradi odstopa od pogodbe, če gre za financiranje preko banke, se prodajalec zavezuje, kupec pa se izredno strinja, da bo prodajalec plačila, ki so bila nakazana iz kredita, nakazal banki za poplačilo kredita.

6.VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje spoštuje zasebnost strank in se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene na podlagi Prodajne pogodbe varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Podjetje od strank, zaradi zagotavljanja učinkovitega in poštenega poslovanja, z njihovo vednostjo in soglasjem zbira osebne podatke.

Podjetje osebnih podatkov strank ne uporablja za drug namen, kot izključno za kvalitetno izvajanje storitev (prezentacij).

Brez izrecnega pisnega soglasja stranke podjetje njenih osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjih osebam oziroma jih uporabilo v druge namene, kot so navedeni v tej točki. S podpisom prodajne pogodbe stranka jamči za pravilnost in zakonitost posredovanih podatkov.

7.PRITOŽBE IN SPORI

Podjetje spoštuje veljavno zakonodajo s področja varovanja potrošnikov in si prizadeva morebitne spore s stranko reševati mirno in sporazumno. Podjetje se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se pošlje pisno na sedež podjetja SheuBRAND d.o.o., Gozdna pot 1d, 1370 Logatec ali elektronsko na email info@zdravavoda.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Podjetje bo v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo in sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka.

Podjetje se zaveda, da je bistvena značilnost spora kupca, vsaj kar zahteva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato si podjetje prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

8.STVARNA NAPAKA

V skladu z 37.členom Zakona o varstvu potrošnikov ima stranka pravico do uveljavljanja stvarne napake. Napaka je stvarna: 1.če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 2.če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 3.če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4.če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

9.KONČNE DOLOČBE

Predmetna prodajna pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na Prodajni pogodbi in v poslovnih prostorih podjetja. Stranka je s podpisom Prodajne pogodbe seznanjena s Splošnimi pogoji poslovanja in se jih zavezuje spoštovati. Podjetje si pridružuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni. Predmetna pogodba stopi v veljavo s podpisom le-te.

Coway: voda s čistim okusom

Shoefresh Slovenija
SheuBRAND d.o.o.
Gozdna pot 1d
1370 Logatec

040 425 150
070 481 394
info@zdravavoda.si

Copyright © zdravavoda 2020  |  Pogoji in določila  |  Piškotki